Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri va Xorazm viloyatining Xiva shaharlarida "Xavfsiz shahar" yagona integrallashgan tizimi yaratilmoqda

Xavfsiz shahar markazi > Yangiliklar > Markaz yangiliklari > Qoraqalpog’iston Respublikasi Nukus shahri va Xorazm viloyatining Xiva shaharlarida «Xavfsiz shahar» yagona integrallashgan tizimi yaratilmoqda

Qoraqalpog’iston Respublikasi Nukus shahri va Xorazm viloyatining Xiva shaharlarida «Xavfsiz shahar» yagona integrallashgan tizimi yaratilmoqda

Bugungi kunda dunyo aholisining 50 foizdan ortig’i shaharlarda istiqomat qiladi. Boisi shaharlar kundan-kunga yashash uchun qulay hamda xavfsiz bo’lmoqda. Biroq tan olish kerakki, aholi sonining keskin o’sishi natijasida shaharlar turli xil ko’rinishdagi jinoyat va tahdidlarga duch kelmoqda, ya’ni kiberhujumlar, terrorchilik, biokimyoviy hujumlar, oziq-ovqat qo’rquvi, flesh-moblar, texnogen va tabiiy ofatlar shular jumlasidandir. Shaharlarda ishonchli va xavfsiz yashash, fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi uchun sharoit yaratish endilikda butun dunyo oldida turgan eng muhim vazifaga aylandi.

Jumladan, O’zbekiston aholisining kundan-kunga o’sishi natijasida shahar hududlari kengayib bormoqda. Bu esa o’z navbatida markazlar infratuzilmasining ortishi, jamoat xavfsizligi va xavfsiz transport tizimini yaratishga bo’lgan talablarini oshirishi tabiiy. Shu sababdan, bugunga kelib mamlakatimiz xavfsizligini ta’minlash maqsadida, «Xavfsiz shahar» yagona integrallashgan tizimini joriy etish vazifasi qo’yildi.

Hozirda ushbu loyiha respublikamizning barcha viloyat, shahar va tumanlarida tatbiq etilmoqda. «Xavfsiz shahar» loyihasi doirasida IT texnologiyalarini qo’llash, zamonaviy xavfsizlik vositalaridan foydalanish, to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilish va tezkor chora ko’rish mekanizmlarini qo’llash, sodir etilishi mumkin bo’lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish va fuqarolar uchun xavfsiz muhitni yaratish kabi ishlar amalga oshirilishi ko’zda tutilgan.

Misol uchun, birgina Qoraqalpog’iston Respublikasi Nukus va Xorazm viloyati Xiva shaharlarida ushbu «Xavfsiz shahar» konsepsiyasi asosida jamoat xavfsizligini ta’minlash maqsadida, aholi gavjum bo’ladigan jamoat joylariga intellektual videokuzatuv kameralari, transport vositalari tomonidan yo’llarda sodir etiladigan qoidabuzarliklar hamda bahtsiz hodisalarni oldini olish uchun foto-radar qurilmalari, shuningdek, viloyat, shahar va tumanlarni kirish-chiqish joylariga avtotransport vositalarining davlat raqamini qayd etuvchi video kuzatuv moslamalarini o’rnatilib, Situatsion-tahliliy markazga integratsiya qilish natijada onlayn rejimda hududlar nazoratini amalga oshirish imkoni yaratilmoqda.

Bundan tashqari, Xiva shahri sayyohlar doimiy tashrif buyuruvchi maskan bo’lganligi sababli, shaharning aholi gavjum bo’lgan jamoat joylariga ma’lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash, huquqbuzarliklar va hodisalar to’g’risidagi xabarlarni qabul qilish, sayyohlik faoliyati xavfsizligini samarali ta’minlash maqsadida, shaxsni identifikatsiyalovchi, yo’naltirilgan va aylanma intellektual videokuzatuv qurilmalari hamda avtotransport vositalarining davlat raqamini aniqlovchi kameralar o’rnatildi.

Bir so’z bilan aytganda, bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohotlar natijasida yurtimizning har bir hududi o’zgacha ko’rinishga ega bo’lmoqda. Muhimi esa, u yerdagi aholi va mehmonlarning xavfsizligi endilikda «Xavfsiz shahar» konsepsiyasi asosida yanada ishonchli ta’minlanadi.

 

 

 

 

 

 

 

Agar saytdan imlo xatolarini topsangiz, matnni tanlab, Ctrl+Enter tugmalarini bosib bizga xabar bering!

Subscribe to our Telegram channel!

In the Republic of Karakalpakstan, the city of Nukus, and the Khorezm region, specifically in the city of Khiva, an integrated «Safe City» system is being created

Today, more than 50% of the world’s population lives in cities, as cities are becoming more convenient and safer to live in day by day. However, it must be acknowledged that due to the sharp increase in population, cities are facing various types of crimes and threats such as cyber-attacks, terrorism, biochemical attacks, fear of food shortages, flash mobs, technogenic and natural disasters. Ensuring reliable and safe living conditions in cities, and creating conditions for the personal safety of citizens, has now become one of the most important tasks worldwide.

In particular, due to the continuous growth of Uzbekistan’s population, city territories are expanding. This, in turn, leads to an increase in the infrastructure of centers, demands for public safety, and the creation of a safe transportation system. Therefore, today, our country faces the task of implementing an integrated «Safe City» system to ensure national security.

Currently, this project is being implemented in all regions, cities, and districts of our republic. Within the «Safe City» project, it is planned to use IT technologies, modern security tools, analyze collected data, and take prompt measures, prevent possible crimes, and create a safe environment for citizens.

For example, in the Republic of Karakalpakstan, the cities of Nukus and Khiva in the Khorezm region, within the framework of the «Safe City» concept, to ensure public safety in crowded places, intelligent surveillance cameras, photo radar devices to prevent traffic violations and accidents on the roads, as well as surveillance cameras for monitoring the entry and exit points of regions, cities, and districts integrated with the Situation Analysis Center, are being installed. This allows for online monitoring of territories.

Additionally, since the city of Khiva is a constant tourist destination, cameras for data analysis and processing, receiving reports of violations and incidents, and effectively ensuring the safety of tourism activities with the use of identity verification cameras, directed and rotating intelligent surveillance cameras, as well as cameras for recognizing vehicle license plates, are being installed in crowded places.

In a nutshell, thanks to the extensive reforms currently being implemented in our country, each region is acquiring a unique appearance. Most importantly, the safety of residents and visitors is now being reliably ensured based on the «Safe City» concept.

 

 

 

 

 

 

Subscribe to our Telegram channel!

В республике Каракалпакстан и городах Нукус, а также в Хорезмской области, городе Хива, создается единая интегрированная система «Безопасный город»

На сегодняшний день более 50% населения мира проживает в городах, поскольку города становятся более удобными и безопасными для жизни с каждым днем. Однако признать необходимо, что из-за резкого увеличения численности населения города сталкиваются с различными видами преступлений и угроз, такими как кибератаки, терроризм, биохимические атаки, страх перед нехваткой продовольствия, флешмобы, техногенные и природные катастрофы. Создание надежной и безопасной среды для жизни в городах, обеспечение личной безопасности граждан теперь стало одной из самых важных задач по всему миру.

В частности, из-за постоянного роста населения Узбекистана территории городов расширяются. Это, в свою очередь, приводит к увеличению инфраструктуры центров, потребностей в общественной безопасности и создании безопасной транспортной системы. Поэтому, сегодня перед нашей страной стоит задача внедрения единой интегрированной системы «Безопасный город» для обеспечения безопасности страны.

В настоящее время этот проект реализуется во всех областях, городах и районах нашей республики. В рамках проекта «Безопасный город» предусмотрены использование ИТ-технологий, современных средств безопасности, анализ собранных данных и принятие оперативных мер, предотвращение возможных преступлений и создание безопасной среды для граждан.

Например, в республике Каракалпакстан, городах Нукус и Хива Хорезмской области в рамках концепции «Безопасный город» для обеспечения общественной безопасности в местах большого скопления людей устанавливаются интеллектуальные видеокамеры, фоторадарные устройства для предотвращения нарушений ПДД и несчастных случаев на дорогах, а также видеонаблюдение за въездами и выездами в области, города и районы, интегрированные с Ситуационно-аналитическим центром, что позволяет осуществлять контроль за территориями в режиме онлайн.

Кроме того, город Хива является постоянным местом посещения туристов, поэтому в местах большого скопления людей устанавливаются камеры для анализа и обработки данных, приема сообщений о правонарушениях и происшествиях, эффективного обеспечения безопасности туристической деятельности с использованием камер для идентификации личности, направленных и поворотных интеллектуальных видеокамер, а также камер для распознавания государственных номеров автотранспортных средств.

Одним словом, благодаря масштабным реформам, проводимым сегодня в нашей стране, каждый регион приобретает уникальный облик. Главное, что теперь безопасность жителей и гостей страны будет обеспечена на основе концепции «Безопасный город».

 

 

 

 

 

Subscribe to our Telegram channel!